Реклама от TheLocals.ru
Тут https://thelocals.ru/snyat-kvartiry-moskva/mezhdunarodnaya - подробное описание тут.
Аренда комнаты на Фонвизинской - https://thelocals.ru/snyat-kvartiry-moskva/fonvizinskaya/komnata.